Dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy dalej zwaną PSP Brynica.

System CMS WordPress dalej zwany system CMS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 

System umożliwia m.in.:

– zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności,

– zmianę koloru elementów strony przez użytkownika,

System CMS jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że kluczową rolę w spełnieniu standardów WCAG odgrywają administratorzy i redaktorzy stron.


PSP Brynica informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o System CMS WordPress.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pspbrynica.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1) na stronie szkolnej http://pspbrynica.pl/ znajdują się pliki do pobrania,

2) publikowane są również pliki pochodzące z instytucji zewnętrznych

3) filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej,

4) część dokumentów i plików publikowanych jest po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach w nich przyjętych,

5) może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować opisów alternatywnych.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 30-03-2020

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

psp.brynica@lubniany.pl;

numer telefonu 508177239.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy
ul. Powstańców Śląskich 47
46-024 Brynica
sekretariat: 508177239 (od 8:00 do 14:00)
dyrektor: 508220652 (od 8:00 do 16:00)


e-mail: psp.brynica@lubniany.pl

Strona internetowa: http://pspbrynica.pl/

Strona internetowa BIP: http://bip.psp.brynica.lubniany.pl/7/strona-glowna-bip.html

Organ prowadzący szkołę

Gmina Łubniany

Opolska 104,
46-024 Łubniany
NIP: 9910344913
REGON: 531413142

tel.: +48 77 42 70 533,
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Opolu

Piastowska 14, 45-081 Opole
tel. 77 4524 568 lub 572, 575
fax 77 4524 921 lub 417

e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl

 

Dostępność architektoniczna

W chwili obecnej budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedziby PSP w Brynicy z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.