KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy  Rodzice i Uczniowie,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.  (Dz. U. 2020 poz. 1960) –  od 26 października do 8 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zmianie ulega organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy – na razie od 9 do 29 listopada

Wszystkie klasy 1 – 8 realizują zajęcia w domu w formie zdalnej,

zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 • zajęcia indywidualne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj.  logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacyjne  mogą odbywać się  w szkole
 • działalność opiekuńcza w postaci świetlicy może być realizowana, ale tylko dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  , uczęszczających do klas I–III
 • dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole)

Ponadto:

 • sekretariat pracuje bez zmian
 • obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i upowszechniania zajęć lekcyjnych, konsultacji
  i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online,
 • o wszelkich uwagach, wnioskach i refleksjach na temat organizacji i przebiegu zdalnego nauczania proszę informować nas na bieżąco, a jeśli zajdzie taka potrzeba proszę kierować je pisemnie z zachowaniem drogi służbowej,
 • rodzice (bądź prawni opiekunowie) dziecka mają obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
  w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.)

Życzę dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości oraz efektywnej pracy!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Izabela Święcicka